طراحی نشان

شعرنامه هفتگی برگ‌سبز شعر

طراحی برند هفته نامه برگ سبز شعر

طراحی نشان شعرنامه هفتگی برگ سبز شعر کانون شعر و ادب نیمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور توسط ابوتراب ساعتچی طراحی و ترسیم گردید. در این شعرنامه که هر هفته برای جلسات کانون منتشر می‌شد دارای المان‌های ستون نقد (محلی برای درج شعر نقد هفته)، ستون شعر (درج اشعار اعضاء کانون و اشعار برتر و…