پرداخت ناموفق

مشتری گرامی

پرداخت شما ناموفق بود!

ضمن عرض پوزش خطایی در پرداخت شما رخ داده است.

در صورت کسر وجه از حساب شما طی ۷۲ ساعت مسترد خواهد شد.

۱۳۹۵/۰۷/۰۷